:: ทำไมต้อง NMC ::
      “ NMC เป็นบริษัทคุณภาพชั้นนำด้านธุรกิจบริหารอาคาร โดยมีการปรับใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสม
มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าโดยมี ความมั่นคงและเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องบริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ความน่าเชื่อถือในงาน บริการโดยจะพัฒนาคุณภาพงาน
อย่างต่อเนื่อง และ ดำรงรักษาไว้ซึ่งประสิทธิผลในงาน เดินเครื่องบำรุงรักษา ประสิทธิภาพการทำงานและ ความปลอดภัยสูงสุดเพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดตลอดเวลา ”
       พร้อมกับการสนับสนุนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่จากบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น ที่ให้การสนับสนุนและควบคุมดูแลอย่างต่อเนื่อง

 

       การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาช่วยการทำงาน ได้ด้านงานวิศวกรรมในส่วนของงานเดินเครื่อง งานบำรุงรักษาเครื่องจักรรวมไปถึง
การรับแจ้งซ่อม และการติดตั้งตามผลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้สามารถตอบสองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
"เราจึงเน้นคุณภาพของงานบริการ ให้ลูกค้า เชื่อมั่น และ มั่นใจ ที่จะให้เราดูแลอาคารของคุณตลอดไป..."

 

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view