Nantawan Management Co.,Ltd.

 

:: ประวัติบริษัท ::
       บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (NMC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2542 ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจบริหารงาน อาคารงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์และเครื่องจักรของอาคาร โดยเป็นบริษัทในเครือของบริษัท นันทวัน จำกัด หรือในนาม
Thai Obayashi Corporation ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านงานก่อสร้างและงานวิศวกรรมแขนงต่างๆของประเทศไทยและ อยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น Obayashi Corporation ในการสนับสนุนงานวิศวกรรมก่อสร้างและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในขบวนการ
ปฎิบัติงาน
      ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีคณะผู้บริหารและทีมงานที่มีความชำนาญ ในด้านวิศวกรรมอาคารสูงและการจัดการอาคารสูง เป็นอย่างดี พร้อมทั้งสามารถให้บริการด้านที่ปรึกษา แนะนำในเรื่องการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารสูง หรืองานปรับปรุง ตกแต่งอาคาร ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมอาคารและตามกฎหมายควบคุมอาคาร

 

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view