:: การบริหารจัดการสำหรับงานเดินเครื่องจักรและบำรุงรักษาเครื่องจักร ::

     บริษัทนันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด มีเป้าหมายในการให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาเครื่องจักรของลูกค้าตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 โดยใช้กระบวนการจัดการความเสี่ยงในระบบงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อให้ระบบเครื่องจักรของลูกค้าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งมีการวางแผนการเดินเครื่องและบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม รวมทั้งการให้การสนับสนุนเครื่องมือวัด-วิเคราะห์เฉพาะทางที่ทันสมัยพร้อมกับวิศวกรที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จากบริษัทฯส่งผลให้ลูกค้าสามารถลดต้นทุนในด้านต่างๆ เช่น ค่าพลังงานในการเดินเครื่องจักร ส่งผลทำให้ลูกค้ามั่นใจและพึงพอใจในการให้บริการของบริษัทด้วยดีเสมอมา

:: ประโยชน์ที่ได้รับ ::

1. มีการวางแผนการเดินเครื่องและบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบทำให้ระบบเครื่องจักรของลูกค้าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร
2. มีการใช้โปรแกรม (Software) สนับสนุนในงานบำรุงรักษาและการควบคุมการเดินเครื่องจักรที่สามารถตอบสนองอย่างทันทีทันใดแบบเรียลไทม์ (Realtime) ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาความผิดปกติของระบบเครื่องจักรได้รวดเร็วขึ้น เช่น ความผิดปกติของกระแสไฟฟ้าของเครื่องจักรซึ่งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงกับเครื่องจักรและอาจทำให้ธุรกิจของลูกค้าหยุดชะงัก
3. การสนับสนุนเครื่องมือวัด-วิเคราะห์เฉพาะทางที่ทันสมัยพร้อมวิศวกรที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จากบริษัทฯเพื่อตรวจวัดวิเคราะห์การทำงานของเครื่องจักรต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผนบำรุงรักษาและเดินเครื่องจักรรวมทั้งมาตรการอนุรักษ์พลังงานให้มีการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมส่งผลทำให้ลูกค้าสามารถลดต้นทุนต่างๆของอาคารได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ

:: การควบคุมเดินเครื่องจักรตามเวลาในแผนงานที่ถูกกำหนดไว้ในโปรแกรมซึ่งสามารถแจ้งเตือนอย่างทันทีทันใดแบบ Realtime ::
:: การใช้เครื่องมือวัดวิเคราะห์ที่ทันสมัยพร้อมวิศวกรที่เชี่ยวชาญสนับสนุนการบำรุงรักษาและเดินเครื่องจักรรวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน ::

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view