:: บริการด้านงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา  ::

     การดูแลและบริหารงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ เครื่องจักรอาคาร ให้ถูกต้องตามหลัก
วิศวกรรม
ด้วยกระบวนการบริหารจัดการ การใช้งานเดินเครื่องจักร และบันทึกตรวจสอบ การทำงานของระบบ
อุปกรณ์เครื่องจักรอย่างใกล้ชิด เพื่อการตรวจสอบและตรวจสภาพความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง และเป็น
ระบบที่เชื่อถือ และมั่นใจได้

     การบริหารจัดการจะดำเนินการในรูปแบบแผนงาน พร้อมกับเครื่องมือตรวจสอบ พร้อมใช้งานอย่างทันสมัย นอกจากนี้ยังมีแผนงาน การจัดเวลา การบำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ทั้งนี้เพื่อการยืดอายุการใช้งาน ของระบบอุปกรณ์เครื่องจักร และควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายของเจ้าของอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องและเหมาะสมอาคาร นันทวัน ชั้น 18 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view