:: บริการด้านระบบ IT ของงานบริการจัดการอาคาร ::

     บริษัท นันทวัน แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ดำเนินการใช้โปรแกรม Genedia Property Solution บริหารจัดการด้านการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Computerized Maintenance Management system : CMMS) เพื่อบริหารจัดการระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
 
 

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view