:: งานบริการอาคาร ::

รายละเอียด

1. Security/งานรักษาความปลอดภัย

2. Maid/งานแม่บ้านทำความสะอาด

3. Audio Visual/งานโสตทัศนูปกรณ์

4. Gardening/งานสวนและภูมิทัศน์

5. Pets Control/กำจัดแมลง

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view