:: งานบริหารจัดการอาคาร ::

     บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์ความพร้อมทั้งด้านบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์โดยตรงในการบริหารจัดการตรง อีกทั้งยังได้รับการพัฒนาในการอบรมความรู้ต่าง ๆ ตามกระบวนการการควบคุมคุณภาพมาตรฐานของระบบ ISO 9001 อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจในงานบริการให้แก่ผู้ใช้บริการ และตัวผู้ปฎิบัติงาน นอกจากนี้บริษัทฯยังมีความพร้อมในด้านการนำเครื่องมือสนับสนุนงานบริการ และงานทางเทคนิคของระบบอุปกรณ์ประกอบอาคาร ในการนำมาใช้การบริหารจัดการ

     บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด คำนึงถึงหลักการบริหารจัดการในด้านความจำเป็นในการใช้งานอาคารของผู้อยู่อาศัย หรือผู้ที่เข้ามาติดต่อ โดยเน้นถึงหลักการของ FACILITY MANAGEMENT ในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายควบคุมอาคาร ซึ่งหลักการดังกล่าวมีการจัดการด้วยวิธีปฎิบัติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

check การบริหารงานด้วยการวางแผนงานด้านระบบวิศวกรรม และงานเดินเครื่องจักร ให้สอดคล้องเป็นไปตามความต้องการใช้งาน และความเหมาะสมเพื่อการควบคุมการใช้พลังงาน
check การจัดการด้านข้อมูลอาคารในทุก ๆ ส่วน ทั้งในด้านวิศวกรรมอาคาร และความต้องการใช้พื้นที่ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของอาคารให้เป็นระบบ ง่ายต่อการตรวจสอบ และสามารถนำมาใช้ในเชิงวิเคราะห์สถิติ ต่าง ๆ ได้
check เสริมสร้างงานด้านบริการ และพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้อาคารอย่างสม่ำเสมอ และสามารถสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอุปสรรคการใช้อาคารของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
check นำเครื่องมือทางเทคนิคในส่วนของโปรแกรมบริหารงานบริการจัดการอาคารสถานที่ และงานด้านวิศวกรรมเข้ามาใช้ในการปฎิบัติงาน เพื่อลดความผิดพลาดจากการทำงานของบุคลากร และการประมวลผลข้อมูลงานอาคารที่เกี่ยวข้องกันทุกระบบ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้
check นำเสนอแนวทางการจัดการด้านพลังงานที่เกิดจากข้อมูลความต้องการและแผนงาน ตลอดจนข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมบริหารในส่วนงานบริการหรือความต้องการในสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของระบบอาคาร เพื่อประกอบการจัดการวางแผนงานด้าน ENERGY MANAGEMENT ให้กับอาคาร
check แนวทางการปฎิบัติในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความต้องการใช้งานอาคาร หรือการดำเนินการด้านงานระบบวิศวกรรม การปรับปรุง หรือความเสี่ยงภัยจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายนอก และภายในอาคาร
check กำหนดวิธีการการปฎิบัติให้มีแบบแผน ด้วยการจัดทำคู่มือการปฎิบัติงานให้มีความชัดเจน และเหมาะสมกับแต่ละอาคาร เพื่อประสิทธิภาพการจัดการ และขจัดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน หรือความประมาทของผู้ปฎิบัติงานหรือผู้ใช้อาคาร
check กำหนดให้มีแผนป้องกันเหตุฉุกเฉิน สำหรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มักจะเกิดขึ้นกับอาคาร ไม่ว่าจะเป็นภายในอาคาร หรือพื้นที่โดยรอบที่เกิดขึ้นจากภายนอกอาคาร หรือสถานการณ์การเมือง ภัยธรรมชาติ ต่าง ๆ โดยกำหนดเป็นระดับความเสี่ยงภัยในเชิงการบริหารจัดการแบบ CRISIS MANAGEMENT

     อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการอาคารเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับ “คน” เป็นสำคัญ
     เนื่องจากอาคารเป็นสถานที่ของสังคม และการพบปะของคนเพื่อมาปฎิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนในหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่การบริหารจัดการอาคารสถานที่ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยง หรือไม่มีกระบวนการจัดการได้ จึงต้องมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารในส่วนของ FACILITY MANAGEMENT กับคนที่เป็นผู้ใช้อาคาร ซึ่งบริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด มีความพร้อมและประสบการณ์การให้บริการงานบริหารจัดการอาคาร ที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้อาคารของท่านมีคุณภาพ มูลค่าอาคารที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของผู้ใช้อาคารอย่างมั่นคงตลอดไป

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view