:: บริการวิเคราะห์สภาพอาคาร และระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ::

     บริการสำรวจตรวจสอบวิเคราะห์ (Survey and diagnosis) เพื่อค้นหาระดับความเสื่อมสภาพ (Recovery for level of deterioration) ของอาคาร และระบบประกอบอาคารเพื่อนำข้อมูลไปวางแผนสำหรับการปรับปรุงให้มีสภาพที่ดี เนื่องจากอาคารเริ่มมีการเสื่อมสภาพ (Deterioration) นับตั้งแต่การก่อสร้างเสร็จสิ้น และเริ่มใช้อาคาร ซึ่งการซ่อมบำรุงตามระยะเวลา (Periodic Maintenance) แบบปกติไม่สามารถทำได้ครอบคลุม

:: ประโยชน์ที่ได้รับ ::

1. เพื่อป้องกันการหยุดชะงักของเครื่องจักรซึ่งเกิดความเสียหายต่อระบบธุรกิจขององค์กร
2. ทราบอายุการใช้งานคงเหลือ (Remaining Lifetime ) ของอาคาร และระบบประกอบอาคาร
3. เพิ่มศักยภาพในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และภัยพิบัติที่ไม่คาดฝัน เช่นการเกิดเพลิงไหม้

     บริษัทมีทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์สำหรับการสำรวจวิเคราะห์วินิจฉัยการเสื่อมสภาพ อายุการใช้งานของอาคาร และระบบประกอบอาคาร เพื่อให้ลูกค้านำผลการสำรวจวิเคราะห์ไปวางแผนการพัฒนาฟื้นฟูความเสื่อมสภาพต่อไป

:: แผนผังวิเคราะห์สภาพของอาคาร ::

 ชั้น 10 อาคารโอ-เนส ทาวเวอร์ เลขที่ 6 ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view