:: ทำไมต้อง NMC ::
      1.NMC เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านงานดูแลบริหารจัดการอาคารและระบบวิศวกรรมประกอบอาคารที่ได้มาตรฐาน ตามระบบควบคุมคุณภาพ ISO9001:2015 และ ISO45001:2018 โดยมีผู้รอบรู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารที่ผ่านมาแล้วหลายโครงการมาเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับมีการนำระบบอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการอาคารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการ
      2.NMC เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแม่ (THAI OBAYASHI CORP.,LTD.) และบริษัทในเครือที่ประเทศญี่ปุ่น ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรม การสนับสนุนทางเครื่องมือจักรกลหนัก และนโยบายการพัฒนางานด้านวิศวกรรมและธุรกิจขององค์กร
      3.NMC มีนโยบายมุ่งเน้นด้านการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพพร้อมในการให้บริการและมุ่งเน้นด้านการจัดการความเสี่ยงภัยในงานบริการ
      4.NMC มีการคัดสรรเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม เพื่อช่วยสนับสนุนงานดูแลบริหารจัดการอาคาร ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงตามความต้องการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุด

 

 ชั้น 10 อาคารโอ-เนส ทาวเวอร์ เลขที่ 6 ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view